תקנון התאחדות השיאצו בישראל (ISA)

סימן א’: מטרות ההתאחדות וסמכויותיו

מטרות האיגוד

א. להוות גוף מייצג, שיפעל ויסייע לקידום השיאצו בישראל ולקידום האינטרסים של מטפלי השיאצו;

ב. קיום קשרים ושיתוף פעולה בין בתי הספר לשיאצו בארץ ובעולם.

ג. קיום קשרים ושיתוף פעולה בין מטפלי השיאצו

ד. ביסוס ההכרה הממלכתית במקצוע השיאצו;

ה. קביעת הסטנדרטים הדרושים להכשרה שתוכר ע”י ההתאחדות;

ו. קיום כנסים, סמינרים והשתלמויות עם מרצים מהארץ ומחוץ לארץ;

ז. הגברת מודעות הציבור לטיפול בשיאצו;

ח. קיום קשר ושיתוף פעולה מקצועי וענייני עם ארגונים העוסקים בתחומים אחרים של הרפואה הטבעית, הרפואה המוסדית וכל גוף העוסק בתחום רפואי באשר הוא.

ט. ניהול רישום ארצי של מטפלי השיאצו חברי ההתאחדות ותואריהם.

י. כל פעילות חוקית ע”פ החלטות וועדות ההתאחדות.

סמכויות ההתאחדות

ההתאחדות תהיה מוסמכת לעשות ולבצע כל פעולה ו/או מעשה הדרושים ו/או עשויים להועיל לקיום וקידום מטרותיו, לרבות:

א. לגייס כספים לקידום מטרות ההתאחדות.

ב. לקבל דמי חבר, תרומות מכל סוג שהוא, כספים, הקצבות, עיזבונות, מתנות, נכסי דניידי ונכסי דלא ניידי, פיקדונות והלוואות.

ג. למכור, להשכיר, להחכיר, להחליף, להעביר, למשכן, לפדות, לשעבד, לרשת, לקבל, ללוות, להלוות, לשאול, להשאיל, להחזיק, לשכור, לחכור, לרכוש, נכסי דניידי ונכסי דלא ניידי, זכויות ערטילאיות, מתנות, ירושות, תרומות, הלוואות, כספים, ניירות ערך וזכויות אחרות מכל סוג שהוא מכל אדם ו/או מוסד ו/או גוף משפטי ו/או כל גוף ו/או מוסד אחר מכל סוג שהוא, ולהשתמש בהם לשם הגשמת מטרות ההתאחדות, קידומה והתפתחותה.

ד. לנהל ולפקח על נכסי דניידי ודלא ניידי מכל סוג שהוא בתמורה ושלא בתמורה, למסור לחסל, לפרק, לבטל ולשנות נכסים מכל סוג והכול למען הגשמת מטרות ההתאחדות קידומה והתפתחותה.

ה. להופיע בפני מוסדות ציבוריים, ממשלתיים, עירוניים, משפטיים, אחרים בכל עניין מכל סוג שהוא.

ו. לפנות, לבקש, לקבל, להשיג ו/או לרכוש כל רישיון, אישור, הרשאה, הסכמה, הנדרשים לצורך קיומה ופעולתה של ההתאחדות ולצורך קידום מטרותיה, ולקבל כל זכות ו/או הטבה לה הינה זכאית.

ז. להתקשר בחוזים והתחייבויות, ולחתום חוזים, הסכמים, שטרות, שיקים, ערבויות ובטחונות וכל מסמך אחר הדרוש לצורך פעולתו של ההתאחדות, הגשמת מטרותיה, קידומה והתפתחותה.

ח. למסור הרשאות ויפויי כוח.

ט. לפעול לצורך מטרות , ההתאחדות כולן או מקצתן, וכל עניין מענייניה, לבד או בשיתוף עם אחרים.

י. לקבל, להעסיק, למנות, בשכר או בכל צורה אחרת בעלי מקצוע כגון: עורכי דין, רואי חשבון, מנהלי חשבונות, פקידים, מנהלים, מזכירים – כל הנ”ל בקשר לצרכי ההתאחדות וניהולה, ולפטר אנשים אלה.

יא. בכלל, ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל, לעשות כל פעולה או מעשה בארץ ו/או בחו”ל, העשויים להועיל למטרות ההתאחדות, כולן או מקצתן ו/או להגשמתן.

סימן ב’: חברות בהתאחדות

קבלת חברים

א. מייסדי ההתאחדות הינם חברים בו מיום רישום התאחדות בפנקס העמותות.

ב. אדם החפץ להיות חבר בהתאחדות יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

“אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בהתאחדות בשיאצו בישראל. מטרות ההתאחדות ותקנותיה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בהתאחדות, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות ההתאחדות והוראותיהם”.

ג. על מנת להתקבל כחבר ההתאחדות על המועמד לעמוד בקריטריונים הבאים:

בעל תעודה ואישורים המעידים על כך שלמד או שהינו לומד שיאצו, תקופת הלימודים, ונושאי הלימוד.

תשלום דמי החבר השנתיים להתאחדות.

ד. עמית מקבל את כל זכויות החבר למעט זכות הצבעה והיבחרות. עמית, לצורך העניין, יכול להיות תלמיד שאינו עומד בתנאי החברות. עמית שהינו תלמיד שיאצו ישלם דמי חברות מופחתים ויהפוך להיות חבר ההתאחדות עם סיום לימודיו.

ה. ההחלטה בדבר קבלת המועמד כחבר ההתאחדות או אי קבלתו נתונה בהמלצת ועדת קבלה ומיון. מועמד שלא עומד בקריטריונים של האיגוד , יגיש בקשה בכתב לוועדת חריגים.

זכויות וחובות של חבר

א. חבר ההתאחדות זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;

ב. חבר ההתאחדות זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, בהתאם להוראות תקנון זה.

ג. חבר ההתאחדות זכאי להשתתף בפעולות האיגוד וליהנות משירותיה.

ד. חבר ההתאחדות זכאי להוסיף לשמו את דבר היותו חבר בהתאחדות ואת תוארו, כפי שאושר ע”י ההתאחדות.

ה. חבר ההתאחדות יהיה חייב בתשלום דמי חבר שנתיים שיקבעו ע”י הועד מעת לעת, באישור האסיפה הכללית.

ו. פקיעת החברות בהתאחדות אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו להתאחדות מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

ז. על חבר ההתאחדות לקיים את הוראות התקנון, ואת החלטות מוסדות ההתאחדות והוראותיהם.

ח. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על חבר ההתאחדות לקיים את הוראות האתיקה והפרקטיקה, המפורטות בסימן ט’ לתקנון זה.

פקיעת החברות בהתאחדות

א. החברות בהתאחדות פוקעת – במות החבר;

בפרישתו מן ההתאחדות; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;

בהוצאתו מן ההתאחדות.

ב. הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן ההתאחדות מאחד הטעמים הבאים:

החבר לא שילם להתאחדות את המגיע לו ממנו;

החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של מוסדות ההתאחדות;

החבר פועל בניגוד למטרות ההתאחדות;

עבר פלילי שיש בו קלון.

ג. לא יחליט הועד להוציא חבר מן ההתאחדות אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יחליט להוציא חבר מן ההתאחדות מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר התראה בכתב והתראה נוספת, ונתן לו זמן סביר בנסיבות העניין לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

דרישה, התראה והודעה אחרת של ההתאחדות לחבר יינתנו לו במכתב, שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; או ישוגרו בפקסימיליה או ימסרו לו טלפונית למספר הפקס’ או הטלפון שאותו ציין החבר כמספר לקבלת הודעות; או יישלחו לו באמצעות הדואר האלקטרוני. לפי בקשת החבר בכתב תשנה ההתאחדות את מענו הרשום בפנקס החברים ומספר הפקס’ והטלפון ו/או המייל לקבלת הודעות.

סימן ג’: יו”ר/נשיא ההתאחדות

לתפקיד יו”ר ההתאחדות רשאי להיבחר מטפל שיאצו, בעל ותק של לפחות 5 שנות פעילות מקצועית בשיאצו (בנוסף לשלוש שנות לימוד שיאצו) ובוגר מסלול תלת שנתי ושעומד בדרישות העמותה לתואר מטפל שיאצו מוסמך.

תפקידי יו”ר ההתאחדות

א. יו”ר ההתאחדות ייצג את ההתאחדות ויכהן כיו”ר הועד, וכיו”ר האסיפה הכללית.

ב. בהעדרו של יו”ר ההתאחדות מישיבת ועד או מאסיפה כללית, ייבחר מבין חברי הועד יושב ראש לאותה ישיבה או אסיפה, ברוב קולות המצביעים.

תקופת הכהונה

א. היו”ר יבחר לתקופת כהונה של 2 שנים אולם ימשיך בתפקידו כל עוד לא נבחר יו”ר חדש. היו”ר יוכל לכהן לא יותר משתי קדנציות רצופות בלבד. היו”ר היוצא יוכל להגיש שוב את מועמדותו השלישית באישור 75% מחברי הוועד בלבד.
חבר וועד שפרש ואו הודח לא יוכל להקים גוף המתחרה ואו נוגד את האינטרסים של ההתאחדות הנ”ל אלא רק לאחר תקופת צינון של שלוש שנים. היה ועשה זאת תוכל ההתאחדות הנ”ל לתבוע אותו.

ב. יו”ר ההתאחדות יחדל לכהן בתפקידו –

בהוצאתו מן ההתאחדות;

בהתפטרותו; הודעת התפטרות בכתב תינתן לועד 30 יום מראש.

אם הוכרז פסול דין או פושט רגל;

אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

סימן ד’: האסיפה הכללית

זמן, מקום, וסדר היום

א. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה לפחות.

ב. מועד האסיפה, מיקומה, וסדר יומה ייקבעו בידי הועד.

ג. הועד יכלול בסדר היום של האסיפה הכללית כל נושא שהעלה בפניו חבר ההתאחדות, ושיש בו עניין לכלל חברי ההתאחדות ע”פ שיקול דעתו של הועד.

הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה בכתב, שתינתן לכל חבר לפחות חודש ימים מראש, ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

א. האסיפה הכללית תבחר את יו”ר ההתאחדות, את חברי הועד, ואת חברי ועדת הביקורת.

ב. אסיפה כללית תשמע דיווחים של הועד, של ועדת הבקורת, ושל הועדות, תדון בהם ובדו”ח הכספי שהגיש לה הועד, ותחליט על אישורם.

מנין

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי ההתאחדות; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המניין האמור במועד הנקוב בהזמנה, תדחה הישיבה בשעה אחת, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

מזכיר האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תבחר מזכיר לאסיפה, מבין חברי ההתאחדות הנוכחים באסיפה.

החלטות

א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת החלטות כמפורט להלן:

להחלטה על שינוי בתקנון נדרש רוב של 51% מהנוכחים באסיפה הכללית.

להחלטה על העברת יו”ר ההתאחדות מכהונתו לפני תום תקופתה נדרש רוב של 51% של הנוכחים באסיפה הכללית

להחלטה על פירוק ההתאחדות נדרש רוב של 3/4 מקולות המצביעים הנוכחים באסיפה, ובהתאם ליתר הוראות סימן ז’ להלן.

ב. חבר ההתאחדות רשאי להצביע באסיפה הכללית בין בעצמו ובין באמצעות מיופה כוחו עפ”י ייפוי כוח החתום על ידי חבר ההתאחדות והמאושר על ידי עורך דין, ובלבד שמיופה הכוח מייצג חבר התאחדות אחד בלבד. בסמכות הוועד להחליט על שינוי שיטת ההצבעה, לרבות הסתייעות במדיה אינטרנטית או בשליחת מעטפה חתומה.

פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. משנחתם הפרוטוקול בידי מזכיר ויו”ר האסיפה הכללית יהווה הפרוטוקול החתום ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

סימן ה’: הוועד המנהל

סמכויות

הועד ינהל את ענייני ההתאחדות ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות ההתאחדות.

בחירת חברי הועד ומספרם

א. מספר חברי הועד יהיה לא פחות משלושה.

ב. עד לבחירת הועד הראשון ישמשו מייסדי האיגוד כוועד לכל דבר ועניין.

תקופת הכהונה

הועד יבחר לתקופת כהונה של 2 שנים, אולם ימשיך בתפקידו כל עוד לא נבחר ועד חדש. חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

הפסקת כהונה של חבר ועד

א. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מתפקידו על ידי הודעה בכתב לוועד;

ב. חבר ועד הפועל בניגוד למטרות ההתאחדות או שהפסיק להשתתף בישיבות הועד (בלפחות שלוש ישיבות רצופות ללא תאום מראש עם יו”ר העמותה), רשאי הועד להחליט על הפסקת כהונתו. לא יחליט הועד כאמור אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר בנסיבות העניין לתיקון המעוות.

ג. חבר הועד יחדל לכהן בתפקידו אם הוצא מן ההתאחדות או הורשע בעבירה שיש עמה קלון או הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת הועד

א. נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של ההתאחדות לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד לכל דבר ועניין. במידה והיו יותר מועמדים מכמות הרשאים לשמש כחברי וועד, ובמידה ואחד פרש יכנס הבא בתור באופן אוטומטי לשמש כחבר וועד עד לאישורו באסיפה הכללית.

ב. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר התאחדות למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו או עד למינוי חבר ועד אחר כאמור בס”ק (א) לעיל. המינוי צריך להיות בהסכמת רוב מוחלט של חברי הועד.

ישיבות הועד

א. יו”ר ההתאחדות רשאי להסדיר בעצמו את זימון ישיבות הועד, ואת ניהולן.

ב. הועד יתכנס אחת לשלושה חודשים לפחות.

החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, רשאי יו”ר ההתאחדות להכריע; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
האפשרויות הן בפקס או במייל .

פרוטוקול

א. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

ב. בכל ישיבה יאשר הועד את פרוטוקול ישיבתו הקודמת.

זכות הייצוג

המורשים לחתום בשם ההתאחדות על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה, יהיו יו”ר ההתאחדות יחד עם חבר ועד נוסף, אשר הועד הסמיכם לכך.

סימן ו’: ועדת הביקורת

תפקידים וסמכויות

ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של ההתאחדות ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.

בחירת ועדת ביקורת

ועדת הביקורת תבחר באסיפה כללית רגילה, ויכהנו בה לפחות 2 חברים.

תקופת הכהונה

א. ועדת הביקורת תבחר לתקופת כהונה של 2 שנים, אך תמשיך לכהן כל עוד לא נבחרה ועדת בקורת חדשה;

ב. חבר ועדת הביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד;

ג. חבר ועדת הביקורת יחדל לכהן אם הוצא מן ההתאחדות או הורשע בעבירה שיש עמה קלון או הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת ועדת הביקורת

נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת ו/או נבצר מחבר ועדת הביקורת למלא תפקידיו, ימנה הועד במקומו חבר אחר של ההתאחדות לכהן כחבר ועדת הביקורת עד לאסיפה הכללית הקרובה.

ישיבות ועדת הביקורת

א. ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ב. ועדת הביקורת תתכנס אחת לשנה לפחות.

החלטות

החלטות ועדת הביקורת תתקבלנה ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא התקבלה ההצעה. החלטת כל חברי ועדת הביקורת פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ועדת הביקורת.

פרוטוקול

ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

מינוי רואה חשבון

האסיפה הכללית רשאית להחליט, כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון כהגדרתו בחוק העמותות, ויחולו הוראות סימן ו’ בשינויים המחויבים.

חברי ועדת ביקורת אינם יכולים להצביע בישיבות הנהלה.

סימן ז’: וועדות

הוועדות ונושאי אחריותן

הועד ימנה ועדות קבועות בנושאים המפורטים להלן, וכן רשאי הועד למנות ועדות קבועות או זמניות בכל נושא לפי שיקול דעתו, אשר תגשנה המלצות לוועד בנושאים שבאחריותן:

א. ועדת אתיקה: יחסים בין חברי ההתאחדות, יחסי מורים-תלמידים, יחסי בית ספר-תלמיד, יחסי מטפל מטופל, יחסים בין בתי הספר, וכיוצ”ב.

ב. ועדת קבלה ומיון: אישור תקופתי של בתי ספר העומדים בקריטריונים של ההתאחדות, קבלת חברים להתאחדות וסיווגם ע”פ תעודותיהם, אישור מורים לפי קריטריונים שייקבעו, וכיו”ב.

ג. ועדת הוראה ותכנים: התכנים שיועברו בכנסים ובסדנאות שתארגן ההתאחדות, הכשרת מורים חברי ההתאחדות, הכשרת המטפלים חברי ההתאחדות, הפצת נושא השיאצו לציבור הרחב, וכיוצ”ב. חבריי הוועד חייבים להיות מורי שיאצו מוסמכים שהם גם מטפלי שיאצו עם וותק של לפחות 5 שנים.

ד. ועדת יחסי ציבור: קשרים עם מוסדות בארץ, קשרים עם התאחדות מטפלי השיאצו הבין לאומי ועם ההתאחדויות, פרסום חומר עיוני מהארץ ומחו”ל והפצתו לחברי ההתאחדות, הפצה וקידום נושא השיאצו לציבור הרחב.

מינוי חברי הועדות ומספרם

א. כל ועדה תמנה 3 עד 5 חברים, שימונו לתפקיד ע”י הועד.

ב. לכל ועדה ימונה יו”ר מבין חברי הועד, שהינו מטפל שיאצו בעל ותק של חמש שנות פעילות מקצועית לפחות (ועומד בהגדרת מטפל מוסמך).

ג. יו”ר הועדה יקבע את סדרי עבודתה אלא אם כן יש הסכמה בין חברי הוועדה .

תפקיד הועדות

כל ועדה תדון בנושאים העומדים על הפרק לפי שיקול דעתה, ותעביר המלצותיה בכתב לועד המנהל.

סדרי הדיון

א. יו”ר כל ועדה יזמן לישיבות את חברי הועדה לפי הצורך, ולפחות פעם אחת בחודשיים.

ב. כל חבר בהתאחדות רשאי לפנות ליו”ר הועדה בבקשה לקיים ישיבה בעניין הנוגע לתחומי אחריותה.

החלטות

החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, רשאי יו”ר הועדה להכריע; החלטת כל חברי הועדה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועדה, ע”י הסכמה בכתב.

פרוטוקול

הועדה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה, ותעביר העתק ממנו לועד.

סימן ח’: פירוק ההתאחדות

החלטה על פירוק מרצון

אין ההתאחדות יכולה להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים אלא על פי החלטה שנתקבלה ברוב של 75% מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה הכללית, שעליה ניתנה לכל חברי האיגוד הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

העברת נכסים עודפים

פורקה ההתאחדות, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה או וחולקו בהתאם להחלטת הועד, ובהעדר החלטה כזו יועברו הנכסים לידי מוסד ציבורי אחר בעל מטרות דומות, ע”פ החלטת רשם העמותות.

סימן ט’: איסור חלוקת רווחים

איסור חלוקת רווחים בין חברי ההתאחדות

נכסי ההתאחדות והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריו, אסורה.

סימן י’: כללי האתיקה והפרקטיקה

חברי ההתאחדות יקיימו את כללי האתיקה והפרקטיקה שלהלן, וכן ימלאו אחר החלטות הועד בהמלצת ועדת האתיקה שיפורסמו מעת לעת בפרסומי ההתאחדות.
חבר ההתאחדות חייב לחתום על הקוד האתי.

מטפל/ת שעובר ו/או עבר על ככלי האתיקה, והוגשה נגדו/ה תלונה חייב להודיע על כך לועדת אתיקה.

ועדת אתיקה תדון לגופו של עיניין ותשפוט בהגינות, בשיקול דעת וביושר לב למען הצדק, ובשם המקצוע.

דילוג לתוכן